sindikat.rsSavez samostalnih sindikata Srbije

sindikat.rs Profile

sindikat.rs

Title:Savez samostalnih sindikata Srbije

Description:Savez samostalnih sindikata Srbije je organizacija zaposlenih koja stiti ekonomski, socijalni i profesionalni interes svojih clanova putem kolektivnog pregovaranja, zakljucivanja kolektivnog ugovora, zarada, radnopravne zastite, zdravstvenog, penzijskog i osiguranja za slucaj nezaposlenosti, ostaja...

Keywords:sindikat,srbija,beograd,ssss,privatizacija,zakon,decanska,strajk,ugovor,serbia,belgrade,privatization,trade,union,strike, CATUS

Discover sindikat.rs website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

sindikat.rs Information

Website / Domain: sindikat.rs
Website IP Address: 82.117.208.141
Domain DNS Server: dns4.hosting.sbb.rs,dns2.hosting.sbb.rs,dns3.hosting.sbb.rs,dns1.hosting.sbb.rs

sindikat.rs Rank

Alexa Rank: 4915696
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sindikat.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,229
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue: $347
Yearly Revenue: $4,229
Daily Unique Visitors: 1,066
Monthly Unique Visitors: 31,980
Yearly Unique Visitors: 389,090

sindikat.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage
sindikat 24 2.82%
srbija 0 0.00%
beograd 7 0.70%
ssss 3 0.17%
privatizacija 0 0.00%
zakon 3 0.21%
decanska 0 0.00%
strajk 0 0.00%
ugovor 4 0.34%
serbia 1 0.09%
belgrade 0 0.00%
privatization 0 0.00%
trade 0 0.00%
union 0 0.00%
strike 0 0.00%
CATUS 0 0.00%

sindikat.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html
Server Apache
Date Tue, 20 Feb 2018 03:26:28 GMT

sindikat.rs Traffic Sources Chart

sindikat.rs Alexa Rank History Chart

sindikat.rs aleax

sindikat.rs Html To Plain Text

Savez samostalnih sindikata Srbije САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИ?Е СТАЛО НАМ ?Е ДА КРЕНЕ ! PO?ETNA O NAMA Li?na karta Istorijat Struktura Organi Kongres Ve?e Nadzorni odbor Statutarni odbor Predsedni?tvo Predsednik Sekretar Potpredsednici Sekcije Sekcija ?ena Sekcija mladih Granski sindikati Ve?a i povereni?tva Foto album AKTUELNO Vesti iz medija Svet Analiza Protesti i ?trajkovi Analiza Projekti Publikacije PRAVO Zakonski propisi Kolektivni ugovori Konvencije MOR Stavovi Pitanja i odgovori EKONOMIJA Analiza Statistika Dokumenti DOKUMENTI Statut Program Reprezentativnost Pristupnica Upis u registar Obrasci Arhiva Stari sajt KONTAKT Linkovi ENGLISH ZAPOSLENI U GO?I MOLE VU?I?A ZA POMO? 7. april 2017 ? Op?irnije ?trajka?ki odbor ?Go?e“ poziva predsednika Vlade Srbije Aleksandara Vu?i?a da, zbog izuzetno te?ke situacije u toj fabrici ?inskih vozila, do?e u Smedervsku Palanku i pomogne u razre?enju problema. U otvorenom pismu javnosti, zaposleni u ?Go?i“, koji se ve? nekoliko dana nalaze u ?trajku zbog neispla?enih zarada i neupla?enih doprinosa za socijalno osiguranje, mole premijera da se li?no zauzme i razre?i ovu te?ku situaciju u fabrici. NOVI PROJEKAT PODSTICANJA ZAPO?LJAVANJA MLADIH 7. april 2017 ? Op?irnije U Beogradu je 5. aprila odr?an prvi sastanak u projektu ?Nove ?anse za dostojanstvene poslove mladih u Srbiji“ u kome ?e u?estvovati socijalni partneri i IDC Serbia. Cilj projekta je ja?anje bipartitnog socijalnog dijaloga u Srbiji kako bi se unapredio pristup zapo?ljavanju mladih kroz pove?anje uloge sindikata i poslodavaca u sprovo?enju akcionih planova za zapo?ljavanje. Sa danske strane u?estvuje organizacija FIC – Forum za me?unarodnu saradnju a evropski partner je mre?a SOLIDAR. Realizacija dvogodi?njeg projekta finansira se iz danskog fonda CISU - Civilno dru?tvo u razvoju. ORBOVI? I VISENTINI SE SASTALI SA PREMIJEROM I MINISTROM ZA RAD 6. april 2017 ? Op?irnije Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovi? izjavio je danas da je zadovoljon sastankom koji je danas imao sa predsednikom Vlade Srbije Aleksandarom Vu?ii?em i da je premijer pokazao spremnost da Vlada Srbije u svim oblicima iza?e u susret i da pomogne da se prevazi?u problemi koji mu?e radnike u Srbiji i da to otvara vrata Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. VISENTINI PORU?IO SRPSKIM VLASTIMA DA KROZ EKONOMSKI RAST OMOGU?E I VE?E PLATE 6. april 2017 ? Op?irnije Generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata (EKS) Luka Visentini pozvao je Vladu Srbije da podsti?e socijalni dijalog u zemlji i da, kroz ekonomski rast, omogu?i i vi?e zarade, posebno minimalnu, koja bi omogu?ila radnicima da ne pre?u granicu siroma?tva. Ja?anje ekonomije i ulaganje u sopstvene resurse, koje podrazumeva i pove?anje zarada, jeste na?in za uspe?an razvoj svih evropskih zemalja, koji se posti?e socijalnim dijalogom i ja?anjem kolektivnog pregovaranja, poru?io je Visentini u Beogradu. ME?UNARODNI SKUP U BEOGRADU POVODOM JA?AN?A SOCIJALNOG DIJALOGA 4. april 2017 ? Op?irnije U Beogradu ?e, od 5. do 7. aprila, u organizaciji Evropskog sindikalnog instituta (ETUI) i Saveza samostalnih sindikata Srbije, biti odr?ana me?unarodna konferencija na temu: ?Ja?anje socijalnog dijaloga i socijalnih partnera - doprinos napretku“. Pored predstavnika reprezentativnih sindikalnih centrala iz Srbije i sindikata iz EU, na skupu ?e u?estvovati i generalni sekretar Evropske konfederacije sindikata (EKS) Luka Visentini... SINDIKAT PRETI GENERALNIM ?TRAJKOM 3. april 2017 ? Op?irnije Samostalni sindikat u fabrici Fori tekstil u Kragujevcu pozva?e zaposlene u toj kompaniji da posle 8. aprila stupe u generalni ?trajk ukoliko menad?ment firme ne ispuni zahteve pobunjenih radnica, pre svega bolju organizaciju rada, du?inu radnog vremena i visinu plata. SAOP?TENJE TRI REPREZENTATIVNA SINDIKATA OBRAZOVANJA 30. mart 2017 ? Op?irnije Na osnovu zaklju?aka sa Tribine odr?ane 24. januara 2017. i peticije koju je potpisao veliki broj zaposlenih u obrazovanju, tri reprezenativna sindikata obrazovanja - Sindikat obrazovanja Srbije, Sindikat radnika u prosveti Srbije i GSPRS Nezavisnost su preduzela aktivnosti u vezi sa re?avanjem materijalnog polo?aja zaposlenog nenastavnog osoblja sa drugim, tre?im i ?etvrtim stepenom stru?ne spreme, ?ija su primanja manja od minimalnog li?nog dohotka, kao i ukupnog pove?anja koeficijenata za sve zaposlene u obrazovanju do ?etvrtog kvartala 2017. SINDIKALCU ZABRANILI ODLAZAK U WC VAN PAUZE 30. mart 2017 ? Op?irnije Zbog toga ?to je osnovao sindikat u firmi i pobunio se zbog neispla?enih doprinosa, Ivica Kosti? tvrdi da vi?e od godinu dana trpi mobing u kompaniji DIS, a poslednja u nizu kaznenih mera, kako ka?e, jeste zabrana odlaska u toalet van pauze. O njegovom slu?aju pisano je i pro?log juna, a od tada su se neke stvari promenile jer je DIS njemu i ve?ini radnika uplatio doprinose za ?etiri godine, ali ne i za poslednje dve. Me?utim, neke stvari su ostale iste. ODGOVOR VLASNIKA “GO?E” RADNICIMA U PONEDELJAK 30. mart 2017 ? Op?irnije Vlasnik “Go?e” trebalo bi da se u ponedeljak obrati radnicima Fabrike ?inskih vozila “Go?a” iz Smederevske Palanke, koji ?trajkuju ve? tre?i dan. To je re?eno predstavnicima sindikata na sastanku u Ambasadi Slova?ke u Beogradu. “Primila nas je zamenica ambasadorke Slova?ke, Helena Mravikova i rekla nam da je razgovarala sa ljudima iz ?OS Trnave, na?e mati?ne ku?e i da su oni poru?ili da ?e nam se obratiti u ponedeljak”, rekao je predsednik Samostalnog sindikata u Go?i Milorad Miloradovi?. SES: PONOVO PROCEDURA ZA PRO?IRENO DEJSTVO PKU U TRI SEKTORA 29. mart 2017 ? Op?irnije Socijalno ekonomski savet Republike Srbije preporu?io je sindikatima i udru?enju poslodavaca da otpo?nu ponovo proceduru za pro?ireno dejstvo granskih ugovora za hemiju i nemetale, gra?evinarstvo i pol?oprivredu. Povod za tu preporuku bio je otkazivanje i ponovno odustajanje udru?enja poslodavaca od potpisivanja granskih kolektivnih ugovora u tim sektorima. Ovim zakl?u?kom su otklonjene vi?emese?ni poku?aji sindikata da se problemi oko uspostavl?anja odnosa regulisanja kolektivnih ugovora vrate u zakonske okvire. PREDSTAVNICI GO?E U SSSS TRA?E POMO? 29. mart 2017 ? Op?irnije Predsednik Saveza sasmostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbovi? i pomo?nik ministra rada Zoran Lazi? razgovarali su ju?e sa predstavnicima Samostalnog sindikata “Go?e” iz Smederevske Palanke, kako bi pomogli u re?avanju problema u kojima se nalaze zaposleni u toj fabrici. Predsednik Samostalnog sindikata u “Go?i” Milorad Miloradovi? je, u prostorijama SSSS, rekao da se ?trajk radnika “Go?e”, koji nisu primili 20 plata, a od decembra 2013. Im nisu upla?eni doprinosi, nastavl?a do dal?njeg. U BEOGRADU ODR?AN PROTEST SINDIKATA PENZIONERA 28. mart 2017 ? Op?irnije Na Trgu Nikole pa?i?a u Beogradu danas je odr?an protest Sindikata penzionera Srbije, zbog smanjenja penzija od novembra 2014. godine. U?esnici protesta nosili su transparente: "Plja?ka penzionera nije reforma", "Ukinite neustavni zakon", "Ho?emo da ?ivimo...

sindikat.rs Similar Website

Domain WebSite Title
sssh.hr Po?etna - SSSH - Savez Samostalnih Sindikata Hrvatske
amss.org.rs AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE
serbiansport.com SPORTSKI SAVEZ SRBIJE
sailing.org.rs jedrilicarski savez Srbije
ekolss.com Lovacki Savez Srbije
teniskisavez.com Teniski savez Srbije
unijasprs.org.rs UNIJA SINDIKATA PROSVETNIH RADNIKA SRBIJE - Почетна
spos.info Savez p?elarskih organizacija Srbije
wrestling-serbia.org.rs Rva?ki savez Srbije - Wrestling Federation of Serbia
serbia-swim.org.rs Plivacki savez Srbije - Serbian Swimming Federation
farmacija.org Savez farmaceutskih udru?enja Srbije :: Dobrodo?li
judo.rs Judo savez Srbije - Zvani?ni sajt Judo saveza Srbije
smeits.rs SMEITS - Savez ma?inskih i elekrotehni?kih in?enjera i tehni?ara Srbije
matica-sindikata.hr Matica hrvatskih sindikata
sssv.rs SS Sindikata Vojvodine
kartasrbije.net Karta Srbije - Mapa Srbije
aiki.rs Aikikai Srbije
geo.rs Mapa Srbije